Algemene Voorwaarden en Behandelovereenkomst

Tussen mijn cliënten en mij gelden de bepalingen en beroepscodes/-profiel van de Beroepsvereniging voor Kinesioloige (BvK). Ik ben als zorgaanbieder in Nederland sinds 1 januari 2017 gehouden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarnaast ben ik net als iedere zorgaanbieder in Nederland verplicht met iedere cliënt een schriftelijke, ondertekende behandelovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst staan de wederzijdse rechten en plichten vermeld. Deze behandelovereenkomst krijg je per mail toegezonden en kan worden uitgeprint en ondertekend om mee te nemen naar het eerste consult.

Hieronder vindt je de Algemene voorwaarden en de Kwaliteitsstandaard van de praktijk en informatie over wat te doen als er klachten mochten zijn.

Lees dit door voordat je de behandelovereenkomst ondertekent.

 

Algemene voorwaarden voor Consulten

Voorwaarden kinesiologische behandeling

 • De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De behandeling is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen. De therapie vervangt nooit controles van huisarts en/of specialist, indien de cliënt onder behandeling is van huisarts en/of specialist.
 • De behandelaar/kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver; de huisarts en/of specialist bij wie de cliënt onder controle staat.
 • De kinesioloog kan om het proces te steunen, bloesem, voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te volgen.
 • De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.

 

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie.

 • De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De kinesioloog is gehouden aan de BvK etische code.
 • De kinesioloog stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • De kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten met toestemming van de cliënt. Bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit op verzoek een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben. Overal in dit document waar cliënt staat, dient ook gelezen te worden: ouders of voogd van…
 • De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. Dit gebeurt bij minderjarigen in overleg en met overeenstemming van het kind.
 • De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken.
 • De kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met uitdrukkelijke goedkeuring van (ouders / voogd van) cliënt aan derden (artsen en andere kinesiologen) overhandigd of medegedeeld.
 • De kinesioloog verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- kinesioloog of een arts, indien haar/zijn behandeling niet geëigend en/of niet toereikend is.

 

Afspraken behandelingen/consulten

 • De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling/consult via de website.
 • De kosten van de therapie bedragen € 90 voor het eerste consult inclusief intakegesprek en € 65 per sessie hierop volgend. Prijsstijgingen worden voor ingangsdatum aangekondigd.
 • De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen;
 1. Het (intake)gesprek met de cliënt over zijn klachten, (medische historie), doel;
 2. Het zoeken van de stress/blokkades m.b.t. zijn doel, onbalans via spiertest;
 3. Het bewerken van deze onbalans via behandeltechnieken waar de behandelaar voor is opgeleid;
 4. Het natesten van het effect van de behandeling;
 5. Het evalueren van de sessie ter afsluiting.
 • De kinesioloog en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding kinesioloog – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Na iedere consult (of na een vooraf afgesproken serie van consulten) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult/behandeling duurt in principe een uur, indien nodig kunnen afwijkende tijden (vooraf) worden afgesproken.
 • Betalingswijze van de behandelingen is per pin of op rekening, waarbij na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen betaald dient te worden.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht via e-mail of telefonisch) anders wordt het consult in rekening gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling is een stappenplan opgesteld, welke op de website te vinden is. De eerste stap is de klacht met de kinesioloog te bespreken.
 • Praktijk Klein en Kitty Klein zijn niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).
 • Praktijk Klein en Kitty Klein zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan Eikenhorst 47 te Alphen aan den Rijn, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

 

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek van de kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt (bijvoorbeeld via de website van de kinesioloog of de BvK.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in (bewaar een kopie voor uzelf).

 

Bijzondere bepalingen

 • Medicatie: Voorgeschreven medicatie mag de cliënt nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderen of achterwege laten.
 • Bekendmaken behandeling aan andere zorgverlener: Het is van belang dat de cliënt de huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundige behandelaar/kinesioloog. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, neemt de cliënt contact op met zijn/haar huisarts of specialist.
 • Verhindering behandelaar: Als de kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk of per email aan de kinesioloog/behandelaar kenbaar te maken en eindigt de samenwerking per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog/behandelaar.

 • Beëindiging behandeling: Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van de kinesioloog de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de kinesioloog een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de kinesioloog in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De kinesioloog kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet. De kinesioloog zal in een dergelijke situatie terug verwijzen naar de huisarts voor verdere hulp.

 

Kwaliteitsstandaard Praktijk Klein

 1. Mijn praktijkruimte voldoet aan de eisen van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) en de praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.
 1. Kennis en opleiding. Ik ben Erkend kinesioloog® en heb de juiste opleidingen gevolgd. Mijn opleidingen staan geregistreerd in het ARCOS register en zijn indien nodig inzichtelijk. Ik zorg elk jaar voor de juiste bij- en nascholingen. Ik neem deel aan intervisie volgens de richtlijnen van de BvK.
 1. Vertrouwen in de kinesioloog en de behandeling

Vertrouwen berust op twee uitgangspunten:

 1. Vakkennis kinesiologie
 2. De relatie met elkaar.

 

ad 1  Vakkennis kinesiologie

Ik werk volgens kinesiologische protocollen waarbij ik volgende basisprincipes hanteer:

Via de kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie op. De uitslag van de spiertest is altijd subjectief en situatie-afhankelijk. Daardoor is de spiertest geschikt om het individuele proces van een cliënt aan te sturen. Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. Echter, de spiertest is niet geschikt om een objectieve diagnose te stellen en kan om deze reden nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen.

De behandelprocedure bestaat uit volgende stappen:

Stap 1: het gesprek met de cliënt over zijn behandelvraag; zijn doel.

Stap 2: het zoeken van de stressoren m.b.t. het gestelde doel; de onbalans opsporen via de spiertest;

Stap 3: het bewerken van deze onbalans met behulp van behandeltechnieken waar ik voor ben opgeleid;

Stap 4: het controleren van het effect van de behandeling via de spiertest;

Stap 5: het gesprek ter de afsluiting van de sessie.

Meer informatie over kinesiologie vind u op de website van de beroepsvereniging BvK.

 

Ad 2 de relatie met elkaar

Binnen de kinesiologie is de relatie tussen kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Ik schenk veel aandacht aan een goede communicatie. Om misverstanden te voorkomen verstrek ik ook vooraf weloverwogen informatie aan de cliënt en sluiten we, om de behandelvraag, het doel, de verwachtingen van de kinesiologische behandeling helder te hebben, een behandelovereenkomst.

 

 1. Openheid en vertrouwen

Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om optimale resultaten te behalen. Om wensen duidelijk te krijgen en om misverstanden en ontevredenheid te voorkomen. Mede om deze reden hanteer ik duidelijke voorwaarden en afspraken, en hanteer ik een heldere klachtenprocedure.

 

 1. Verantwoordelijkheid van de cliënt

De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. De kinesioloog heeft als deskundige kennis van de kinesiologische behandeltechnieken. De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.

 

 

Heb je een klacht? Doe er iets mee!

Heb je een klacht?

Het kan zijn dat je ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht toch een klacht hebt over mijn behandeling. Blijf daar niet mee zitten! Je kunt (in het kort) de volgende stappen ondernemen:

Stap 1 Mijn voorkeur heeft samen oplossen. Neem z.s.m. contact met mij op. Ik ga ervan uit dat we dan samen in een gesprek je klacht oplossen. Het is ook in mijn belang om van jouw klacht te leren en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of praktijkvoering.

Stap 2 Komen wij er samen niet uit, dan heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris (art. 13-17 wkkgz). De klachtenfunctionaris zal onderzoek doen naar jouw klacht en je eventueel met het formuleren van de klacht assisteren. Deze klachtenfunctionaris werkt conform de klachtenregeling van mijn praktijk die je kunt vinden op de website van de NIBIG. Hij of zij zal proberen te bemiddelen tussen ons beiden door er zorg voor te dragen dat we binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken tot een oplossing komen.

Stap 3 Ben je onverhoopt niet tevreden over de klachtenafhandeling door deze klachtenfunctionaris dan kun je je wenden tot de geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz) waar ik bij aangesloten ben: Stichting Zorggeschil. De geschillencommissie voorkomt dat de weg naar de rechter moet worden bewandeld maar volgt wel een juridische procedure volgens de Wkkgz. De geschillencommissie doet bindende uitspraken over het gerezen probleem.

Kijk voor een meer uitgebreide uitleg op de site van NIBIG.