Privacyverklaring Praktijk Klein

Praktijk Klein, gevestigd aan Eikenhorst 47 2402 RN Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.praktijkklein.nl

Eikenhorst 47

2402 RN Alphen aan den Rijn

+31617267274

Kitty Klein-Schaap is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Klein. Zij is te bereiken via info@praktijkklein.nl

Persoonsgegevens die Praktijk Klein verwerkt

Praktijk Klein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Praktijk Klein verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk Klein verwerkt:

Soort gegeven                                Doel

 • Voor- en achternaam cliëntdossier en factuur(tevens zorgnota)
 • Geslacht cliëntdossier
 • Geboortedatum cliëntdossier en factuur(tevens zorgnota)
 • Adresgegevens cliëntdossier en factuur(tevens zorgnota)
 • Telefoonnummer cliëntdossier
 • E-mailadres cliëntdossier
 • Naam huisarts cliëntdossier
 • Naam verwijzer cliëntdossier (alleen indien van toepassing)
 • Verzekeraar cliëntdossier en factuur(tevens zorgnota)
 • Verzekerdenummer cliëntdossier en factuur(tevens zorgnota)
 • Datum consult cliëntdossier en factuur(tevens zorgnota)
 • Aantekeningen over de uitgevoerde testen en handelingen cliëntdossier
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in emailcorrespondentie, telefonisch of tijdens het consult cliëntdossier

In sommige gevallen kan het nuttig zijn aanvullende informatie over uw gezondheid op te vragen bij een huisarts of een andere zorgverlener. Dit wordt uitsluitend met uw schriftelijke toestemming gedaan. Ook deze informatie wordt dan in het cliëntdossier opgenomen.

Soms kunnen uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Bij doorverwijzing naar een andere behandelaar. Uitsluitend met uw toestemming.
 • Voor gebruik van waarneming door een collega tijdens mijn afwezigheid. Uitsluitend met uw toestemming.
 • Voor geanonimiseerd gebruikt tijdens intervisie met collega’s, waarbij gereflecteerd wordt op het eigen handelen, teneinde hiervan te leren.

Apart hiervan worden voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatiemails de voornaam, achternaam en het emailadres van personen die zich hiervoor hebben aangemeld bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Praktijk Klein verwerkt

Praktijk Klein verwerkt indien dit noodzakelijk is de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • godsdienst of levensovertuiging
 • seksuele leven
 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Praktijk Klein verzamelt alleen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, wanneer daar toestemming van beide ouders of voogd voor is gegeven. Als u er van overtuigd bent dat Praktijk Klein zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@praktijkklein.nl, dan verwijderen wij deze informatie indien dit inderdaad het geval is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Praktijk Klein persoonsgegevens verwerkt

Praktijk Klein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanleggen van het cliëntdossier. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling. Wettelijk is het aanleggen van een cliëntdossier ook verplicht op grond van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of informatiemails
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Klein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Klein) tussen zit.

Hoe lang Praktijk Klein persoonsgegevens bewaart

Praktijk Klein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens die in het cliëntdossier worden opgenomen (zie verwerkingsregister) worden 20 jaar bewaard.

Gegevens die voor het toezenden van nieuwsbrieven en informatiemails worden gebruikt (voornaam, achternaam en emailadres), worden bewaard totdat de persoon zich uitschrijft voor de nieuwsbrieven en informatiemails.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Klein deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Praktijk Klein, sluit Praktijk Klein een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Klein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Praktijk Klein gebruikt

Praktijk Klein gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan www.praktijkklein.nl wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Praktijk Klein gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Klein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u bij Praktijk Klein een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Praktijk Klein van u beschikt in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkklein.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk Klein reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Klein wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Praktijk Klein persoonsgegevens beveiligt

Praktijk Klein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met info@praktijkklein.nl.

Versie 01- mei 2018